Informace pro rodiče k zápisu žáků z Ukrajiny do stávajícího školního roku

Rodiny přicházející z konfliktem zasažené Ukrajiny by si měly nejprve obstarat vízum, aby se stali účastníky na systému veřejného zdravotního pojištění. Vízum Vám pomůže obstarat asistenční centrum, které je v každém kraji ČR. Bez zajištěného víza, mohou rodiny s dětmi pobývat na území ČR v maximální délce 90 dnů.

Více informací naleznete:

https://www.nasiukrajinci.cz/

www.mvcr.cz

Infolince: +420 974 801 802 (nonstop provoz)

email: ukrajina@mvcr.cz

a dále v sekci krizové kontakty

Samotný zápis dítěte/žáka do základní školy je totožný, jako při zápisu žáků občanů ČR nebo EU.

Povinná školní docházka do základní školy se vztahuje na všechny děti, které mají dle platného víza právo pobývat na území ČR déle než 90 dnů. V tomto směru nerozlišujeme důvod pro udělení víza, tj. nerozhoduje zda vízum bylo uděleno za účelem azylu, strpění pobytu, dočasné ochrany nebo jiného právního důvodu.

Před nástupem do školy by měl rodič zajistit nejprve stabilní životní situaci pro sebe a své dítě, tj. trvalejší způsob bydlení, materiální a finanční zajištění sebe a své rodiny. Není tedy nezbytně nutné! po dobu prvních 3 měsíců začlenit dítě do povinné docházky na základní škole.

Pokud se však zákonný zástupce dítěte rozhodne toto k docházce do základní školy zapsat, může tak učinit kdykoliv v průběhu školního roku. Škola takového žáka přijme, pokud má v daném ročníku volnou kapacitu.

Dítě bude po zjištění aktuální úrovně jeho vzdělání zařazeno na základě rozhodnutí ředitele školy do příslušného ročníku školy.

Zákonný zástupce dítěte v rámci žádosti o přijetí do základního vzdělávání předkládá:

 • Žádost o přijetí (formulář je dostupný na webu školy nebo na kanceláři školy)
 • Doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce
 • Jsou-li k dispozici doklady o současném vzdělávání dítěte (nástupy do vyšších ročníků) pak doklady o tomto vzdělávání včetně překladu těchto dokladů do českého jazyka

V případě, že dítě nemá v ČR svého biologického rodiče ani jinou osobu v pokolení přímém, pak žádost podává opatrovník dítěte, osoba které bylo dítě svěřeno do péče, ústav nebo OSPOD. Zkráceně, tato situace se dá řešit zástupcem dítěte, i přes aktuální nedostupnost vlastních rodičů dítěte v ČR.

V současné době má naše základní škola dostupné volné kapacity v 1. až 5. ročníku základní školy.

Na aktuální stav počtu volných míst se informujte telefonicky na čísle: 739 455 133

 

Naplněnost v jednotlivých třídách školy:

 1. třída – volná kapacita
 2. třída – volná kapacita
 3. třída – volná kapacita
 4. třída – volná kapacita
 5. třída – volná kapacita

Zákonní zástupci dětí hradí tři druhy poplatků a to konkrétně tyto:

 1. Úplatu za vzdělávání dítěte 2.200,- Kč / měs.
 2. Zálohovou platbu za stravování dítěte ve škole 1.000,- Kč / měs.
 3. Úhradu pobytu dítěte ve školní družině 735,- Kč / měs.

Z rozhodnutí zřizovatele školy, je poplatek uvedený pod bodem 1) žákům žadatelů se statutem uprchlíka odpuštěn.

Ostatní poplatky, tj. stravování žáků a poplatek za pobyt žáka ve školní družině tvoří část přímých nákladů, které škola odpustit nemůže. 

K snížení nákladů na stavování žáků lze požádat ředitele školy o zařazení žáka do programu „obědy pro děti“ ze kterého může škola čerpat finanční prostředky na stravování žáků v tíživé životní situaci.

Škola v současné době řeší tuto situaci s Národním pedagogickým institutem a dobrovolníky z řad rodičů a studentů a to za účelem obstarání dostatečného počtu osob, které pomohou s prvotním začleněním žáků do výuky, zprostředkují prvotní překlenutí jazykové bariéry a pomohou s integrací žáků napříč ročníky. V současné době také sami naši žáci, kteří pocházejí z vícejazyčných rodin, poskytují pomoc svým novým kamarádům v začleňování a porozumění průběhu výuky.

Máte-li zájem pomoci a můžete tlumočit do Ukrajinštiny, pište na zrizovatel@msmoudrasova.cz

 

V rámci pořádané sbírky věcné pomoci dětem zasaženým válečným konfliktem, vyčlenila škola nad rámec věcných darů rodičů žáků a příspěvku zřizovatele školy, také prostředky k nákupu základních pomůcek pro realizaci výuky žáků-cizinců, které škola aktuálně v rámci svých volných kapacit přijímá.

S částí základních potřeb žáků, jakými jsou pracovní sešity, pomůcky pro psaní a geometrii apod. je tedy naše škola připravena vám bezplatně pomoci a žáci je obdrží v rámci rozhodnutí o přijetí k docházce.

Informace pro donátory:

Máte-li zájem přispět žákům-uprchlíkům na základní sadu pomůcek, případně další základní školní vybavení (tašky, penály, pomůcky na TV apod.) kontaktujte vedení školy na e-mailové adrese: zrizovatel@msmoudrasova.cz