Mgr. Helena Grimmerová
Mgr. Helena GrimmerováŘeditelka školy

Základní škola je umístěna v budově bývalé obecní školy v Březové u Karlových Varů a je nově zrekonstruována. Je tvořena pěti třídami, v nichž jsou žáci rozděleni podle ročníků, její součástí jsou také dvě oddělení školní družiny, která jsou do doby ukončení rekonstrukce podkroví dočasně umístěna v kmenových třídách ve 2. poschodí budovy. Hlavním cílem naší základní školy je výuka žáků v malých kolektivech. Pedagogové mají možnost pracovat s žáky individuálně a plně se jim věnovat. Tato snaha vede k uspokojení veškerých potřeb každého žáka. Prioritním hlediskem je bezpečnost a péče o zdraví žáků školy.

Výuka probíhá podle zásad J. A. Komenského, tedy „hrou“ a činnostně. Navazuje na kvalitní základy poctivého českého školství, je pestrá a nápaditá, jednotlivé předměty vzájemně prolínají a žáci se aktivně do tvorby hodin zapojují. V rámci vyučovacího procesu i mimo něj pedagogové na své svěřence působí i výchovně. Žáci se učí sdílet, jednat asertivně a podle zásad slušného chování a v rámci nastavených pravidel. Jsou schopni si pomoci. Jsou schopni pracovat samostatně i týmově.

Základní škola pracuje podle svého vlastního školního vzdělávacího programu „S Moudrou sovou se dozvíme to, co ještě nevíme“, sestaveného v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na jazykovou výchovu, a to jak na rozvoj řeči a správné výslovnosti žáků v českém jazyce, ale také na seznamování s cizím jazykem (anglickým). Neopomínáme ani logopedickou prevenci a úzce spolupracujeme s odborníky. Žáci s odlišným mateřským jazykem jsou vzděláváni v českém jazyce, ale je jim věnována další nadstandardní péče. Pracujeme i s žáky se specifickými poruchami učení. Český jazyk má navýšenou týdenní hodinovou dotaci, výuka anglického jazyka probíhá systematicky již od 1. ročníku a v rámci zájmových útvarů se žáci mohou seznamovat i s jazykem ruským. Navýšenou týdenní hodinovou dotaci má i předmět Informační a komunikační technologie, který je vyučován již od 3. ročníku.

Velký důraz klademe na spolupráci se zákonnými zástupci žáků naší školy, ale snažíme se také navazovat kontakty s rodiči dětí zapsaných k docházce do naší mateřské školy v Doubí a také s rodiči dětí docházejících do místní Mateřské školy v Březové. Za tímto účelem pořádáme dny otevřených dveří a informujeme případné zájemce o všech aspektech, které jsou s docházkou do naší základní školy spojeny. Pravidelně pořádáme ukázkové hodiny z výuky pro budoucí prvňáčky a zveme je k návštěvě. Ti tak mají možnost prožít svůj první den ve skutečné „velké“ škole a těšit se na zápis k docházce do 1. ročníku. Pořádáme také akce přesahující rámec školy, a to vánoční koncert v Březovském kostele a Piknik Moudré sovy, kde práci naší školy veřejně prezentujeme. Přestup dětí z mateřské školy do základní je zpravidla velmi příjemný a dítě – budoucí školák – se na docházku do základní školy skutečně těší. K dovozu žáků do naší školy před ranním vyučováním nově slouží školní autobus. Odpoledne jej využíváme na odvoz žáků ze školní družiny.

Další oblastí výchovy a vzdělávání je komplexní rozvoj dovedností každého žáka a uplatnění znalostí, vědomostí, návyků v jeho dalším životě. Výběrem vhodných aktivit podporujeme zdravý tělesný a psychický rozvoj žáků. Prostředí všech tříd je vhodně vybaveno nábytkem, pomůckami a moderními technologiemi – interaktivní tabulí, televizory, CD přehrávači a tablety. Celé prostředí školy působí na žáky pozitivně a přátelsky. Všechny třídy jsou prostorné, slunné a dobře větratelné. Dbáme také na pobyt žáků venku, k tomu je využívána školní zahrada, obecní dětské hřiště i okolní příroda. Všichni pedagogové a zaměstnanci přistupují k žákům klidně a přátelsky.

Upřímným přáním naší základní školy je, aby se našim žákům u nás líbilo, měli dostatečné znalosti, vědomosti a návyky a aby jejich zákonní zástupci byli spokojeni a nově příchozí u nás našli to pravé, co pro své děti hledají.