Jednotlivá oddělení naší mateřské škole jsou naplňována nižším počtem dětí než je tomu ve státních zařízeních. Děti se vzdělávají v malých kolektivech, které umožňují pedagogům přistupovat ke každému dítěti individuálně a podle jeho potřeb.

Vzhledem k tomu, že v současné době přijímáme zejména děti dvouleté, je naše každodenní práce zaměřena zejména na bezpečnost a rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků dětí. Každé oddělení pracuje se svým ročním tematickým plánem, který je přizpůsoben skladbě a věku dětí.

Zatímco nejmenší děti se vzdělávací na úrovni seznamování a nápodoby, starší děti jsou intenzivně rozvíjeny ve všech oblastech. Děti docházející do MŠ v rámci povinného předškolního vzdělávání naplňují všechny výstupy ze ŠVP. Vzhledem k nárokům, které na ně klade základní škola, jsou tyto děti rozvíjeny v maximálním možném rozsahu a jako jediné mají dvě řízené činnosti denně (jednu hlavní a druhou doplňkovou, rozvíjející).

U všech věkových kategoriích dbáme na zdravý tělesný a psychický rozvoj dětí, získávání základních sociálních zkušeností a poznatků o životě kolem sebe. Výuku pojímáme ve formě her a činnostní tak, aby její náplň byla pro děti zajímavá, pestrá a přínosná.