Mgr. Helena Grimmerová
Mgr. Helena GrimmerováŘeditelka školy

Při práci s žáky využíváme celé škály ověřených metod a forem práce. Pracujeme s metodami slovními, názornými i metodami praktické činnosti, podle typu výuky používáme i různé formy práce – individuální, skupinovou, práci ve dvojicích, malých skupinách apod. Vhodně zařazujeme také projekty, a to zejména v naukových předmětech a v rámci třídních či celoškolních projektů, a to jak krátkodobých (tematické), tak i dlouhodobých (1. pomoc).

Při výuce čtení pracujeme analyticko-syntetickou metodou, slabikujeme. Píšeme klasickým psacím písmem. V matematice počítáme klasickou metodou, učíme žáky zavedené postupy.

V souladu s ročním plánem školy jsou vhodně zařazovány odborné přednášky (zejména o přírodě a její ochraně), divadelní představení, besídky, zábavné, sportovní či prožitkové tematické dny, karnevaly, koncerty apod.

Ve třídách používáme moderní zobrazovací prostředky, jakými jsou iPady, interaktivní tabule a televizory. Máme také doplňkové možnosti distančního vzdělávání žáků k překlenutí např. dlouhodobé nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti žáka ve škole.