Mgr. Helena Grimmerová
Mgr. Helena GrimmerováŘeditelka školy

Činnostní výuka je využívána ve všech ročnících naší základní školy, a to při výuce většiny předmětů. Je založena na systematické práci žáků s didaktickými pomůckami. Žáci se učí vyvozovat praktické poznatky a souvislosti, osvojují si nové dovednosti.

Zároveň poznávají, k čemu jim mohou v životě sloužit. Činnostní postupy se analogicky rozvíjejí. Vše na sebe logicky navazuje. Vždy se postupuje od jednoduchého ke složitějšímu. Žák se učí přemýšlet o tom, co dělá, učí se klást otázky. Může projevovat svou vlastní iniciativu, vymýšlet nové úlohy, hovořit o nich, tvořit. Současně se učí sebekontrole, sebehodnocení a také přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí. Učí se pracovat samostatně i v týmu.

Rozvoj klíčových kompetencí

Ve své výchovně vzdělávací práci pracujeme se souborem postupů, metod a forem práce, příležitostí a aktivit, které vedou k utváření, rozvoji a naplňování klíčových kompetencí žáků. Jednotlivé klíčové kompetence není možno vnímat izolovaně, ale komplexně, protože se vzájemně prolínají.

Zajišťují celý proces vzdělávání: kompetence k učení je dovednost osvojit si postup učení a být motivován k celoživotnímu učení, kompetence k řešení problému je dovednost tvořivě myslet a řešit problém, kompetence komunikativní je dovednost všestranné a kultivované komunikace, kompetence sociální a personální jsou dovednosti spolupracovat a respektovat práci svou i druhých, kompetence občanské jsou dovednosti vedoucí ke svobodě a zodpovědnosti a kompetence pracovní je dovednost rozvíjet své pracovní schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci.