Mgr. Helena Grimmerová
Mgr. Helena GrimmerováŘeditelka školy

V souladu se školním vzdělávacím programem učíme cizí jazyk (anglický) od prvního ročníku. Hodinová týdenní dotace cizího jazyka je navýšena, stejně tak i hodinová týdenní výuka jazyka českého. Naše škola vzdělává i cizince a toto je optimální cesta k jazykovým dovednostem, bez nichž se naši žáci v průběhu dalšího studia neobejdou. Věříme, že jazyková vybavenost otevírá žákům brány dalšího vzdělávání na školách vyššího typu, jakými jsou např. víceletá gymnázia nebo cizojazyčné školy.

Anglický jazyk je včleněn do rozvrhů jednotlivých tříd, ale nadstandardně je však zařazován i do každodenních dopoledních i odpoledních činností, například formou jazykových či hudebních chvilek nebo pohybových činností. V rámci zájmových útvarů ve školní družině seznamujeme žáky také s ruským jazykem. Důraz při výuce všech jazyků je kladen na správnou výslovnost, výstavbu slovní zásoby a základy konverzace.