Mgr. Helena Grimmerová
Mgr. Helena GrimmerováŘeditelka školy

Přestože se řídíme rozvrhem hodin, není pro nás zvonění nezbytné. Upozorňuje nás pouze na začátek a konec školního dne. Při práci s žáky respektujeme rozvržení činností v průběhu dne, ale toto rozvržení není pro nás svazující, naopak využíváme i vzájemného prolínání předmětů, které nám umožňuje přizpůsobit skladbu hodin a příp. i jejich délku probíranému tématu.

Tento princip lze vhodně použít zejména v 1. období, tedy při výuce v 1. – 3. ročníku, kdy výuku vede ponejvíce jeden učitel. Příkladem může být hodina výtvarné výchovy, kdy žákům v zápalu kreativity nemusí nutně klasická vyučovací hodina (45min) postačovat, tedy učitel nechá žáky jejich práci v poklidu dokončit. Stejně lze postupovat i v naukových předmětech, kdy se např. tematická vycházka či pokus protáhne do další hodiny. Naopak pro případy, kdy je zřejmé, že pozornost a soustředění žáků není maximální, a to ať již z důvodu probírání složitější látky učiva nebo kvůli únavě, může učitel dle potřeby výuku zkrátit nebo přerušit a tím poskytnout žákům prostor pro odpočinek a regeneraci.